HISTORIE - AUTOŘI    DĚJ MUZIKÁLU    ÚČINKUJÍCÍ    ZKOUŠKY    PREMIÉRA

                                                   NOVINKY    PARTNEŘI    SDRUŽENÍ    REALIZAČNÍ TÝM

SDRUŽENÍ                           


Sdružení

Máte-li zájem stát se členy sdružení Ars iuvenum, kontaktujte prosím Jana Hejrala nebo Kristýnu Čermákovou.

j.hejral@gfxs.cz
                                 tel: 0602/572 583
k.cermakova@gfxs.cz
                                 tel: 0607/504 942

Obratem Vám zašleme přihlášku a rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy. Vstupní členský příspěvek činí 200,- Kč a je splatný do 1 měsíce ode dne podání přihlášky, příspěvek na běžný rok ve výši 100,- Kč je splatný do 31.1.


Stanovy

Ars iuvenum, sdružení pro podporu kultury při Gymnáziu F.X.Šaldy v Liberci...

pokračuj
y STANOVY


"Ars iuvenum, sdružení pro podporu kultury při Gymnáziu F.X.Šaldy v Liberci"

Článek I
Název sdružení

"Ars iuvenum, sdružení pro podporu kultury při Gymnáziu F.X.Šaldy v Liberci"

Článek II
Sídlo sdružení

Sídlem sdružení je Liberec 1, PSČ 460 01, Lužická 821/8, ČR

Článek III
Právní poměry sdružení

Sdružení je právnickou osobou, její právní poměry se řídí zákonem č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dalšími obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

Článek IV
Cíl sdružení

Sdružení je zřízeno za účelem podpory a komplexního rozvoje kulturní činnosti zejména mladých lidí.

Článek V
Činnost sdružení

K dosažení uvedeného cíle bude sdružení zejména:
a) vyhledávat a získávat finanční a věcné zdroje
b) z prostředků sdružení přispívat zejména na kulturní akce, besídky, vernisáže, koncerty, festivaly, letní tábory, soustředění
c) zajišťovat organizaci kulturních akcí
d) vytvářet pro své členy podmínky k osobnímu rozvoji v oblasti kultury
e) organizovat a rozvíjet spolupráci s ostatními organizacemi činnými v oblasti kultury, včetně spolupráce mezinárodní
f) provozovat samostatnou podnikatelskou činnost - předmětem této činnosti je zejména oblast reklamy

Článek VI
Organizační uspořádání sdružení

a) V rámci sdružení existují tyto orgány:
Valná hromada, Rada sdružení, Kontrolní komise
b) Jménem sdružení jedná předseda Rady sdružení, případně jím pověřený člen Rady sdružení nebo Radou sdružení zmocněný člen sdružení.

Článek VII
Valná hromada

Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada všech jeho členů, která se schází nejméně jedenkrát ročně, aby:
a) schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov
b) zvolila na dvouleté funkční období Radu sdružení a případně ji odvolala
c) zvolila tříčlennou Kontrolní komisi
d) zvolila náhradního člena Rady sdružení
e) schválila zprávu o činnosti sdružení a zprávu o hospodaření za minulé období, předkládanou Radou sdružení
f) schválila kontrolní zprávu, předkládanou Kontrolní komisí
g) určila koncepci činnosti sdružení a jeho cíle na příští období
h) schválila výši vstupního a členského příspěvku navrženou Radou sdružení
i) schválila rozpočet sdružení na následující období
j) rozhodla o vyloučení člena sdružení

Valná hromada:

a) je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti všech řádných členů
b) přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných řádných členů
c) není-li schopna se usnášet, svolá Rada sdružení náhradní Valnou hromadu a to nejdéle do 1 měsíce ode dne, kdy se měla konat původní Valná hromada. Tato Valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů sdružení
d) volí členy Rady sdružení a Kontrolní komisi

Článek VIII
Rada sdružení

a) Činnost sdružení ve volebním období řídí Rada sdružení. Počet členů Rady sdružení je vždy lichý, nejmenší počet jsou tři.
b) Jedním ze členů je vždy zástupce Gymnázia F.X.Šaldy v Liberci.
c) Rada sdružení řídí činnost sdružení ve všech směrech. Připravuje a účastní se jednání jménem sdružení s jinými subjekty.
d) Členové Rady sdružení jsou znovu volitelní.
e) Rada sdružení si volí ze svých členů ve veřejném hlasování nejméně tyto funkce:

1) předseda
2) ekonom (hospodář)

f) Činnost Rady sdružení řídí předseda. Jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů při hlasování Rady sdružení.
g) V případě odstoupení člena Rady sdružení povolává Rada náhradníka.
h) Rada sdružení se schází alespoň jednou za 3 měsíce a z jejího jednání se vždy pořizuje písemný záznam. Schůzi Rady sdružení svolává předseda.
i) Rada sdružení je povinna se řídit rozhodnutím Valné hromady.
j) Členem Rady sdružení může být zvolen pouze plnoletý člen sdružení.

Článek IX
Kontrolní komise

a) Kontrolní komise je kontrolním orgánem. Kontrolní komisi volí Valná hromada na dvouleté funkční období.
b) Kontrolní komise kontroluje hospodaření sdružení a připravuje revizní zprávy, které předkládá Valné hromadě.
c) Kontrolní komise je tříčlenná.
d) Členové Kontrolní komise volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání Kontrolní komise.
e) Členové Kontrolní komise nemohou být současně členy Rady sdružení.
f) Kontrolní komise se schází alespoň jedenkrát za půl roku. Rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů.

Článek X
Zásady hospodaření

a) Prostředky pro realizaci svého cíle a zajištění činnosti, jak jsou uvedeny shora, bude sdružení získávat zejména z následujících zdrojů:
1) vstupní a členské příspěvky členů sdružení ve výši dle rozhodnutí Valné hromady na příslušné období
2) peníze a věcné dary právnických a fyzických osob věnované sdružení
3) subvence, účelově zaměřené granty a dotace ze státního rozpočtu a od dalších organizací
4) veškeré příjmy plynoucí z hospodaření s majetkem sdružení
5) příjmy z vlastní kulturní činnosti a z vlastní podnikatelské činnosti ve smyslu čl.V, písmene f
b) Finanční prostředky sdružení jsou uloženy v pokladně, případně na účtech sdružení. Za jejich řádnou evidenci zodpovídá ekonom sdružení.
c) Disponovat s finančními prostředky mohou pouze osoby oprávněné jednat jménem sdružení.
d) Prostředky sdružení lze používat pouze k realizaci cílů sdružení uvedených v čl. IV a V stanov sdružení.

Článek XI
Práva a povinnosti členů

a) Každý ze členů sdružení je povinen napomáhat podle svých možností činnosti sdružení.
b) Členové sdružení mají povinnost respektovat orgány sdružení přijatá rozhodnutí.
c) Základní povinností člena sdružení je řádně platit vstupní a členský příspěvek v předem stanoveném termínu.
d) Každý člen sdružení má právo návrhu směřujícího k zajištění činnosti sdružení.
e) Jednotliví členové sdružení mají právo kontrolovat činnost sdružení a podílet se na výsledcích jeho práce.
f) Členové sdružení mají právo volit. Plnoletí členové sdružení mají právo být voleni do orgánů sdružení.

Článek XII
Změna stanov

a) O změnách stanov rozhoduje Valná hromada, a to třípětinovou většinou všech přítomných hlasů.
b) Změna stanov se provádí číslovaným dodatkem ke stanovám.

Článek XIII
Ukončení činnosti sdružení a majetkové vypořádání

Sdružení je zřízeno na dobu neurčitou. Sdružení může být zrušeno jen rozhodnutím Valné hromady, a to třípětinovou většinou všech hlasů.

Článek XIV
Závěrečná ustanovení

a) Stanovy jsou závazné pro všechny členy sdružení.
b) Stanovy sdružení nabývají účinnosti dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra ČR.

V Liberci dne 13. 8. 2001